Zapisy na kursy angielskiego - 536 053 053

Regulamin usług online

Regulamin English-Line

Świadczenie usług przez English-Line

§1 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
 2. English-Line – English-Line Robert Bartczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1/301, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 194792, NIP: 9372355075, REGON: 020748088
 3. Sklep – strona zawierająca szczegółowe informacje o opłatach związanych z kursami online, dostępna pod adresem: https://english-line.pl/sklep/

§2 Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Zawarcie Umowy następuje przez dokonanie opłaty zgodnie z ofertą w Sklepie.
 2. Umowa zawierana jest na czas oznaczony obejmujący ilość zajęć w danym Kursie
 3. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu Kursu
  1. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego
  2. z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy kurs trwa 4 tygodnie lub krócej.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu anulowane zostają rabaty naliczone tytułem zapisu na więcej niż jeden semestr/kurs. Koszt odbytych zajęć oraz opłata umowna naliczane są zgodnie ze cennikiem.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonują rozliczenia opłaty za Kursu proporcjonalnie do liczby spotkań w ramach Kursu. English-Line przedstawi Kursantowi stosowne rozliczenie, na podstawie którego zwróci Klientowi różnicę między opłatą uiszczoną a opłatą należną albo poprosi Kursanta o dopłatę różnicy.

§3 Zobowiązania szkoły English-Line

Szkoła English-Line zobowiązana jest do:
 1. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą.
 2. Zagwarantowania Kursantowi stałej opieki metodycznej oraz administracyjnej
 3. Dostarczenia w ramach opłaty za kurs dostępu do platformy, narzędzi do videokonferencji i materiałów niezbędnych do prowadzenia Kursu.
Szkoła English-Line zastrzega sobie prawo do:
 1. Zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych (choroba lektora)
 2. Indywidualnego systemu naliczania opłat dla osób dołączających do kursu w trakcie roku
 3. Uzasadnionego przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć. Wówczas uczestnik zostanie poinformowany minimum tydzień przed planowanym terminem kursu.
 4. Anulowania kursu w przypadku gdy liczba uczestników wynosi 2 lub mniej w przypadku kursów online oraz 3 lub mniej w przypadku kursów stacjonarnych. W takim przypadku kursanci zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

§4 Opłaty

 1. Wysokość Opłat określona jest w Sklepie. Ceny są cenami brutto.
 2. Opłaty mogą być płatne jednorazowo (w całości) lub w płatnościach cyklicznych w miesięcznych odstępach.
 3. W przypadku płatności cyklicznych , pierwsza opłata dokonywana jest w momencie zakupu kursu w Sklepie. Kolejna opłata pobierana jest za pośrednictwem PayU w drugim miesiącu kursu. Kolejne płatności pobierane są co miesiąc.
 4. Płatność cykliczna wygasa samoistnie w momencie zakończenia zakupione kursu.
 5. English-Line dopuszcza następujące formy płatności:
  – gotówką lub przelewem tradycyjnym na konto szkoły English-Line:
  37 1140 2017 0000 4502 0802 2222
  English-Line
  50-032 Wrocław. ul. Gabrieli Zapolskiej 1/301
  – Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://payu.pl/
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kursanta . Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Dostępne karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro

§5 Reklamacje

 1. English-Line udostępnia adres poczty elektronicznej info@english-line.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacja powinna w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).Administratorem danych osobowych dla platform jest szkoła języków obcych English-Line Robert Bartczak, Gabrieli Zapolskiej 1/301, 50-032 Wrocław
  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: English-Line Robert Bartczak., ul. Gabrieli Zapolskiej 1/301 , 50-032 Wrocław,
  poprzez formularz kontaktowy na stronie https://english-line.pl/kontakt/
  przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@english-line.pl,
  dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 536 053 053.
 2. Szczegółowy opis polityki prywatności znajduje się tutaj

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
  Słuchacz będący konsumentem może ponadto zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 2. W przypadku Umów na Kurs zawartych poza lokalem Szkoły lub na odległoś, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
Go to top