...

Zapisy na kursy angielskiego - 22 602 26 33

Regulamin usług online

Regulamin świadczenia usługi

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego https://english-line.pl, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez stronę internetową dostępną pod adresem https://english-line.pl.
 2. Do korzystania z portalu w tym przeglądania jego zawartości, zakładania Panelu Kursanta i zakupu Usług niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, JavaScript i Cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności.
 3. Dla skutecznego zawarcia umowy na świadczenie Usług przez Kursanta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Rozpoczęcie korzystania z oferowanych Usług jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§2 Pojęcia

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
 1. Cennik – tabela publikowana na https://english-line.pl, określająca ceny jednostkowe poszczególnych usług oraz najniższą cenę danej usługi w ciągu ostatnich 30 dni.
 2. English-Line – English-Line Robert Bartczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1/301, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 194792, NIP: 9372355075, REGON: 020748088
 3. Panel Kursanta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Kursanta (w szczególności o zakupionych Usługach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika portalu internetowego English-Line
 4. Oferta – informacja o produkcie, publikowana w Sklepie, określająca w szczególności cenę Kursu i czas trwania
 5. Okres abonamentowy – czas, w którym Usługodawca świadczy Usługę Wsparcia prawnego na rzecz Klienta równy jednemu miesiącowi kalendarzowemu.
 6. Opłata – wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy od Klienta za gotowość do świadczenia usługi oraz za faktycznie wykonaną usługę. Opłata abonamentowa ma charakter opłaty cyklicznej i jest naliczana za Okres abonamentowy.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 8. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Kursanta Konta w https://english-line.pl po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego w portalu.
 9. Sklep – strona internetowa zawierająca szczegółowe informacje o obowiązujących ofertach związanych z kursami online, dostępna pod adresem: https://english-line.pl/sklep/
 10. Umowa – umowa zawierana przez Kursanta na świadczenie przez Usługodawcę Usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i porozumiewania się na odległość. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Usługodawca – English-Line Robert Bartczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1/301, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 194792, NIP: 9372355075, REGON: 020748088
 12. Usługa – usługa dostępu do kursów językowych online w zakresie wynikającym z oferty, polegająca na zorganizowaniu i zapewnieniu Kursantom dostępu do nauki języków przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość.

§3 Zawarcie umowy

 1. Podstawą świadczenia usług Kursu jest Umowa zawarta na odległość pomiędzy Kursantem a Usługodawcą oraz uiszczenie przez Kursanta opłaty, zgodnie z ofertą.
 2. W celu zawarcia Umowy Kursant zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu oraz wskazać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy, poprzez wypełnienie odpowiednich pól oznaczonych na formularzu oraz dokonać aktywacji zawartego w formularzu odpowiedniego przycisku o treści Zapisz się/Opłać Kurs
 3. Kursant, zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje system nauczania oraz sposób i warunki świadczenia usług Kursu, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz akceptuje, że zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczania ceny za Kurs.
 4. Umowa po jej zawarciu zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu wchodzi w życie po uiszczeniu płatności pierwszej opłaty miesięcznej, tj. po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy
 5. Realizacja usług Kursu rozpoczyna się w momencie wejścia Umowy w życie zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu
 6. Umowa zawierana jest na czas oznaczony odpowiadający długości trwania kursu. Kursant ma prawy do rezygnacji z kursu w każdym momencie zgodnie z §6

§4 Opłaty

 1. Wysokość Opłat określona jest w Sklepie oraz w ofercie wysłanej pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem kursu. Ceny wskazane w ofercie, są cenami brutto.
 2. Kursant zobowiązany jest do uiszczania ceny za Kurs, za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do dnia rozpoczęcia korzystania z Kursu w danym miesiącu.
 1. Usługodawca dopuszcza następujące formy płatności:
  gotówką lub przelewem tradycyjnym na konto szkoły English-Line:
  37 1140 2017 0000 4502 0802 2222 English-Line
  50-032 Wrocław. ul. Gabrieli Zapolskiej 1/3
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://payu.pl/
 3. kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kursanta. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. Opłaty mogą być płatne jednorazowo (w całości) lub w płatnościach cyklicznych w miesięcznych odstępach.
 3. Zakup Kursu i opłacenie go płatnością cykliczną jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na obciążenie karty Kursanta przez Płatności cykliczne.
 4. Kursy, zgodnie z ofertą, posiadają informację o opłacie miesięcznej oraz czasie jego Kursant zawierając umowę i opłacając Kurs płatnością cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości danego Kursu. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 5. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, PayU ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Sprzedający podejmie działania zmierzające do ustalenia z Kursantem problemów z obciążeniem karty.
 6. W przypadku płatności cyklicznych, pierwsza opłata dokonywana jest w momencie zakupu kursu w Sklepie. Kolejna opłata pobierana jest za pośrednictwem PayU w drugim miesiącu kursu. Kolejne płatności pobierane są co miesiąc.
 7. Płatność cykliczna wygasa samoistnie w momencie zakończenia zakupionego kursu.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 9. Dostępne karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

§5 Prawa i Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca, zobowiązany jest do:
 1. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą.
 2. Zagwarantowania Kursantowi stałej opieki metodycznej oraz administracyjnej
 3. Dostarczenia w ramach opłaty za kurs dostępu do platformy, narzędzi do videokonferencji i materiałów edukacyjnych niezbędnych do odbywania Kursu.
Usługodawca ma prawo do:
 1. Zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych (np. choroba lektora, zakończenie współpracy z lektorem)
 2. Indywidualnego systemu naliczania opłat dla osób dołączających do kursu w trakcie jego trwania
 3. Uzasadnionego przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć. O zmianie terminu rozpoczęcia zajęć Kursant zostanie poinformowany minimum tydzień przed planowanym terminem kursu.
 4. Anulowania kursu w przypadku gdy liczba uczestników wynosi 2 lub mniej w przypadku kursów online oraz 3 lub mniej w przypadku kursów stacjonarnych. W takim przypadku kursanci o  zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

§6 Wypowiedzenie Umowy

 1. Kursant ma prawo do wypowiedzenia od umowy po rozpoczęciu Kursu
 2. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego
 3. z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy kurs trwa 4 tygodnie lub krócej.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy anulowane zostają rabaty naliczone tytułem zapisu na więcej niż jeden kurs. Koszt odbytych zajęć oraz opłata umowna naliczane są zgodnie ze cennikiem.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonują rozliczenia opłaty za Kursu proporcjonalnie do liczby spotkań w ramach Kursu. English-Line przedstawi Kursantowi stosowne rozliczenie, w oparciu o cennik, na podstawie którego zwróci Kursantowi różnicę między opłatą uiszczoną a opłatą należną albo zwróci się do Kursanta o dopłatę różnicy.

§7 Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość

 1. Kursant będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kursant musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kursantowi w wypadku, gdy skorzystał on z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.1. Jeżeli Kursant zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwróci Klientowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili otrzymania przez Usługodawcę odstąpienia od Umowy, zgodnie z cennikiem.
 3. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kursantowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kursant, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Reklamacje

 1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej świadczenia usługi Kursu wysyłając pismo na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Kursanta, jego adres, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i ich uzasadnienie
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę lub ich uzupełnienia

§9 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów, jest Usługodawca, tj. English-Line Robert Bartczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1/301, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 194792, NIP: 9372355075, REGON: 020748088
 2. Administrator zapewnienia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”). 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej polityki prywatności znajduje się tutaj

§10 Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Kursant ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Kursant ma prawo do:
 2. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kursantem a Usługodawcą,
 4. c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie UOKiK dostępnej pod adresem: www.uokik.gov.pl .
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§11 Wymagania sprzętowe

Kursant, do skorzystania z usługi zgodnie z Regulaminem powinien dysponować sprzętem o minimalnej konfiguracji, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej:

System operacyjny:

 • Apple macOS,
 • Microsoft Windows,
 • Chrome OS,
 • Ubuntu i inne dystrybucje Linuksa oparte na Debianie.

Mobilny systemach operacyjnych: Android 5.0 lub nowszy.

Minimalne wymagania systemowe przy korzystaniu z Google Meet: Dwurdzeniowy procesor, 2 GB pamięci

§12 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym dla miejsca zamieszkania Kursanta
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w https://english-line.pl/regulamin oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Kursanta) bez dodatkowych opłat.
 4. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Kursanta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Usługodawcy przez Kursanta. Kursanci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.